document.write('
'); pbpo=-90;heightl=90; function pbmvdown() { pbpo++; if(pbpo<=0) { document.getElementById('pbpub').style.top=pbpo; setTimeout('pbmvdown()',15); } else { heightl=document.getElementById('pbpub').offsetHeight; setTimeout('pbmvup()',9000); } } function pbmvup() { pbpo--; if(pbpo>(16-heightl)) { document.getElementById('pbpub').style.top=pbpo; setTimeout('pbmvup()',15); } else { heightl=document.getElementById('pbpub').offsetHeight; } } function pbview() { if(pbpo<=(17-heightl)) { pbpo=0; document.getElementById('pbpub').style.top=pbpo; } } function pbhide() { if(pbpo>=0) { pbpo=(17-heightl); document.getElementById('pbpub').style.top=pbpo; } } pbmvdown();